Gmina Jedlińsk

Wydawanie zezwolenia na sprzedaż w miejscu

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży - do pobrania poniżej ».
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
 3. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 4. Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 594 ze zm.).

Załączniki winny być w oryginale do wglądu i kserokopii do akt.


Sposób załatwienia:

 1. Decyzja (zezwolenie)
 2. Odbiór decyzji z dowodem wniesionej opłaty za korzystanie z zezwolenia

Termin załatwienia:

Do 30 dni


Miejsce załatwienia/komórka odpowiedzialna:

Urząd Gminy w Jedlińsku
Referat Promocji i Rozwoju Gospodarczego
Parter, pok. 19,
Tel. 48 32 13 087
Osoba odpowiedzialna: Halina Baran
Wniosek składa się w urzędzie gminy.


Opłata:

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - zgodnie z art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 1. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę roczną w wysokości:
  1. 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  2. 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  3. 2100 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu.
 2. Opłata wnoszona jest na rachunek Urzędu Gminy (Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku) nr 48 9132 0001 0000 0433 2000 0050.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 ze zm.) – art. 18 ust. 1
 2. Uchwała Rady Gminy nr VII/30/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie usytuowania na terenie Gminy Jedlińsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj . Maz. Nr 153, poz. 4863)
 3. Uchwała Rady Gminy Jedlińsk nr XII/51/2007 z dnia 14 września 2007 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Jedlińsk (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 242, poz. 7031)

Uwagi:

 1. Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony tj.:
  - dla placówek handlowych na okres nie krótszy niż 2 lata
  - dla placówek gastronomicznych na okres nie krótszy niż 4 lata.
 2. Warunkiem sprzedaży napojów alkoholowych jest posiadanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia.
 3. Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem.
 4. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłat dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
 5. Prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych jest zobowiązany każdego roku w terminie do 31 stycznia złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

Tryb odwoławczy:

 1. Na decyzję o odmowie wydania zezwolenia przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej.
 2. Na postanowienie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy przysługuje Stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Druk do pobrania:

pdf.png Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Format składanego formularza: A4
Ilość stron: 2
Pismo należy wydrukować w formacie A4 w trybie czarno-białym (monochromatycznym). Preferowany wydruk laserowy.


INNE: Brak

Banery

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.