Gmina Jedlińsk

PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

1 lipca 2013 r. w Jedlińsku przy ul. Ogrodowej 51A został uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, prowadzony przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku, do którego mieszkańcy gminy Jedlińsk mogą bezpłatnie dostarczać selektywnie zebrane odpady problemowe, powstające w gospodarstwie domowym, które ze względu na rodzaj i gabaryty nie mogą być odebrane w ramach zbiórki u źródła.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest:

 • w dni robocze, od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 15:00
 • w dwie soboty miesiąca, od godz. 9:00 do godz. 13:00

W 2020 roku PSZOK czynny jest w soboty w następujących terminach:

 

Miesiąc

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

 

Dzień miesiąca

11 i 25

8 i 22

7 i 21

4 i 25

9 i 23

6 i 20

Miesiąc

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

 

Dzień miesiąca

4 i 18

8 i 22

5 i 19

3 i 24

7 i 21

5 i 19

 

 

Do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie niżej wymienione odpady powstające wyłącznie w gospodarstwach domowych położonych na terenie gminy Jedlińsk. Odpady dostarczone są własnym transportem lub na koszt własny.

 • papier,
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • metale,
 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
 • popiół i żużel,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • chemikalia (np. opakowania po farbach, rozpuszczalnikach, pozostałości farb, tuszy, klejów itp.),
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte opony rowerowe, motorowerowe, z wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalność gospodarczej,
 •  odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów wykonywanych we własnym zakresie,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
 • i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły
 • i strzykawki.

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 • zmieszane odpady komunalne,
 • materiały zawierające azbest, papę, smołę itp.
 • szyby samochodowe,
 • szkło zbrojone i hartowane,
 • części samochodowe,
 • styropian budowalny,
 • opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,
 • inne, wskazujące na to, że nie powstały w gospodarstwach domowych.

Przeterminowane lekarstwa należy przekazywać do punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie aptek i placówek służby zdrowia tj.:

 • Apteka, Jedlińsk ul. Warecka 5,
 • Ośrodek Zdrowia w Jedlińsku, ul. Warecka 4
 • Ośrodek Zdrowia we Wsoli, ul. Leśna 7,
 • Ośrodek Zdrowia w Bierwcach.

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy zgłaszać do Referatu Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Jedlińsku:

 • pisemnie
 • telefonicznie pod numerem 48 32 13 098
 • osobiście

Dokonując zgłoszenia, należy podać w szczególności adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie, datę wystąpienia nieprawidłowości, opis nieprawidłowości oraz w miarę możliwości dowody potwierdzają zaistnienie nieprawidłowości (np. zdjęcie). Szczegółowe zasady przyjmowania odpadów problemowych określa regulamin dostępny na stronie internetowej oraz w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Banery

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.