Gmina Jedlińsk

Gospodarka odpadami

Zasady w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
w gminie Jedlińsk

Z dniem 1 lipca 2013 r. Gmina Jedlińsk przejęła odpowiedzialność za cały proces począwszy od odbioru odpadów komunalnych do ich zagospodarowania.

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W GMINIE JEDLIŃSK

 

 PODSTAWOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

 

POZIOMY RECYCLINGU

 

 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 

 Punkt Zbiórki Elektroodpadów
Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Ogrodowa 51A, 26-660 Jedlińsk
 
Godziny otwarcia: pn–pt: 8:30–15:30

 

 Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania

 

 Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

 

 Przypominamy, że właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, a także w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana liczby mieszkańców)

 

Opłatę za odbiór odpadów uiszcza się w każdym roku kwartalnie w terminach:

  • za I kwartał do 15 lutego,
  • za II kwartał do 15 kwietnia,
  • za III kwartał do 15 sierpnia,
  • za IV kwartał do 15 października.

Jeżeli termin płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy (art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej).

 

Właściciel nieruchomości otrzyma książeczki wpłat
na poszczególne kwartały

 

PROSIMY O DOKONYWANI WPŁAT NA INDYWIDUALNE KONTA BANKOWE PODANE W INFORMACJI POTWIERDZAJĄCEJ ZŁOŻENIE DEKLARACJI.

Przypominamy, o konieczności składania deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jedlińsk – termin upłynął dnia 28 lutego 2013 r. W przypadku nie złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pozostali wytwórcy odpadów komunalnych (osoby prowadzące działalność gospodarczą właściciele posesji letniskowych, szkoły, obiekty użyteczności publicznej, itp.) mają obowiązek zawarcia indywidualnej umowy z uprawnionym przewoźnikiem wpisanym do rejestru działalności regulowanej lub gminną jednostką organizacyjną (Zakład Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Jedlińsku
pok. 03 i 04; tel. 48 32 13 098.

 

Nowy system gospodarowania odpadami na terenie gminy Jedlińsk w pierwszym okresie jego obowiązywania będzie dotyczył tylko i wyłącznie nieruchomości ZAMIESZKAŁYCH. Natomiast właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest podpisać stosowną umowę na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z uprawnionym podmiotem (firma wpisana do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Jedlińsk) we własnym zakresie. Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałej (np.: ze szkół, ośrodków zdrowia, sklepów, firm etc.) odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych nie będą musieli zawierać indywidualnych umów na wywóz odpadów.

Rada Gminy Jedlińsk ustaliła opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą właściciel nieruchomości zamieszkałej wniesie na rzecz gminy. W zamian za opłatę gmina odbierze i zapewni zgodne z prawem zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona została od liczby osób zamieszkujących nieruchomość i kształtuje się następująco:

  • stawka opłaty za gospodarowanie odpadami segregowanymi wynosi: 10 zł miesięcznie od mieszkańca
  • stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niesegregowanymi wynosi: 20 zł miesięcznie od mieszkańca.

Podstawą naliczania opłaty jest DEKLARACJA złożona przez właściciela nieruchomości zamieszkałej określająca m.in. liczbę osób rzeczywiście zamieszkujących. Właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma deklarację (tutaj można pobrać deklarację do wypełnienia),  którą jest zobowiązany rzetelnie wypełnić i złożyć do Urzędu Gminy w Jedlińsk. Właściciele nieruchomości zamieszkałych składają  deklarację do Urzędu Gminy w Jedlińsku. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Jedlińsk w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.).

Regulamin utrzymania porządku i czystości w Gminie Jedlińsk - pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektowa Sanitarnego w Radomiu, przyjęty przez Radę Gminy Jedlińsk stosowną uchwałą (Nr XXXIX/4/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r.; zmieniony uchwałą Nr XL/11/2018 z dnia 22 marca 2018 r.)

Równocześnie przypomina się:

1. Właściciel nieruchomości zabudowanej, gdzie istnieje możliwość techniczna podłączenia jej do istniejącej kanalizacji sanitarnej jest zobowiązany do dokonania przedmiotowego podłączenia.

2. Właściciel nieruchomości zabudowanej nie mający możliwości technicznej podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej zobowiązany jest wyposażyć ją w szczelny zbiornik bezodpływowy, opróżniany systematycznie przez uprawnioną jednostkę, co musi być potwierdzone stosownym dokumentem (np. fakturą), bądź w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

Pliki do pobrania

Banery

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.