Gmina Jedlińsk

Zwrot podatku akcyzowego

WÓJT GMINY JEDLIŃSK
INFORMUJE

   Wszystkim producentom rolnym przypominamy o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r.
wynosi 1,00 zł do 1 litra oleju napędowego.
Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego
na 1 ha użytków rolnych w 2017 r. wynosi 86,00 zł.

» Pobierz wniosek «

   Wniosek należy złożyć do Urzędu Gminy w Jedlińsku – Referat Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami (pok. nr 03) w terminie: od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie za okres od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

   Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w okresie od 1 do 31 października 2017 r. na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

   Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków). W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, we wniosku o zwrot podatku akcyzowego, podaje numer z tego rejestru.

   Wzór wniosku pobrać można ze strony internetowej www.jedlinsk.pl bądź w Urzędzie Gminy w Jedlińsku, ul. Warecka 19, pok. 03.

 

Wójt
/-/ Kamil Dziewierz

 

Wniosek:

Banery

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.