Gmina Jedlińsk

Zwrot podatku akcyzowego

WÓJT GMINY JEDLIŃSK
INFORMUJE

   Producenci rolni w 2018 roku mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

  • w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT lub ich kopiami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT lub ich kopiami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

Limit zwrotu podatku w 2018 r. wynosić będzie:
86,00 zł × ilość ha użytków rolnych

» Pobierz wniosek «

   Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 1 – 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  • 1 – 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

– przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

   Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków). W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, we wniosku o zwrot podatku akcyzowego, podaje numer z tego rejestru.

   Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2215), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

   Wzór wniosku pobrać można ze strony internetowej www.jedlinsk.pl bądź w Urzędzie Gminy w Jedlińsku, ul. Warecka 19, pok. 03.

 

Wójt
/-/ Kamil Dziewierz

 

Wniosek:

Banery

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.